تدریس ویدئویی

حاضرین در سایت

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مسیر سایت

نمرات پايان ترم طراحي الگوريتم دانشگاه ابرار

نمرات پاياني درس طراحي الگوريتم - دانشگاه ابرار ترم دوم سال 91-92

نمره تمرين و همچنين ارفاق به ميان ترم اضافه شده است.

به دانشجوياني كه نسبت به ميان ترم پيشرفت خوبي داشته اند تا 1 نمره ارفاق شده است.

کد دانشجو   پایان ترم از 12   ميان ترم + تمرين + ارفاق پيشرفت   نمره پایانی
9123001   6.5   5.34   11.84
9123006   8.25   5.70   13.95
9123007   6.5   5.34   11.84
9013830   7.25   4.61   11.86
9123013   9.75   7.16   16.91
9123802   7   3.00   10.00
9023043   11.5   7.16   18.66
9123015   6.75   3.89   10.64
9123017   8   4.91   12.91
9123019   9.75   4.27   14.02
9123020   11.25   7.61   18.86
9123022   9.25   6.61   15.86
9123025   6.25   4.61   10.86
9123027   0.25   2.00   2.25
9123028   11.25   6.70   17.95
9123030   7.25   4.43   11.68
9123804   8   4.55   12.55
9123032   10.75   6.50   17.25
9123033   10.75   6.75   17.50
9123036   11.5   5.50   17.00
9123040   0   2.18   2.18
9023068   0   0.00   0.00
911210000   8   5.52   13.52
9123045   7.25   4.73   11.98
900210005   6.75   3.89   10.64
9023023   10   5.95   15.95
9123055   10.25   5.07   15.32
9023832   8   4.43   12.43
9013952   0.75   0.25   1.00
9123060   10.25   4.45   14.70
9123062   11   7.25   18.25
9123065   8.5   5.09   13.59
9123066   10   6.39   16.39
9123069   8   3.18   11.18
9123071   12   8.00   20.00
9023073   11.25   5.00   16.25
9123073   8.25   5.52   13.77
9123076   8.25   4.61   12.86
9123078   6.5   3.82   10.32
9123085   5   4.43   9.43
9123801   5.5   3.52   9.02
9013967   9.5   4.64   14.14
9023013   0   6.75   0
9023016   8   6.36   14.36
9023072   9.75   5.50   15.25
911210001   3.5   0.91   4.41
9123004   9.5   6.50   16.00
9123005   8   4.73   12.73
9123008   11.5   6.89   18.39
9123010   8.75   4.89   13.64
9123011   11.5   7.77   19.27
9123014   11   5.50   16.50
9123016   9.5   5.46   14.96
9123023   8.5   5.34   13.84
9123038   3.5   1.09   4.59
9123041   9.5   5.25   14.75
9123043   5   5.00   10.00
9123046   6.25   2.80   9.05
9123048   5.75   4.50   10.25
9123051   8.75   4.43   13.18
9123052   8.5   4.50   13.00
9123053   12   7.68   19.68
9123054   10.5   7.32   17.82
9123056   7   5.27   12.27
9123057   12   7.79   19.79
9123058   10   6.02   16.02
9123059   9   6.07   15.07
9123061   9.75   6.09   15.84
9123063   9.5   5.45   14.95
9123064   9.25   5.09   14.34
9123067   6.75   4.43   11.18
9123068   11   5.91   16.91
9123070   9.75   5.91   15.66
9123072   11   7.14   18.14
9123077   7.75   5.41   13.16
9123082   10.75   5.25   16.00
9123086   10.5   5.50   16.00
9123087   10.25   6.61   16.86
9123088   6.5   3.59   10.09
9123800   4   1.45   5.45
9123803   9.5   5.25   14.75

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

ارسطو: انساني كه با اجتماع تكامل پيدا كرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگي كند، خطرناكترين جانور است.

تقویم جلالی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است