نمرات ميان ترم طراحي الگوريتم ابرار

نمرات ميان ترم طراحي الگوريتم ابرار ترم اول سال تحصيلي 92-93

تذكر: 4 نفرآخر ليست (رديف 20 تا 23) در ليست پورتال آموزش بنده حضور ندارند. شايسته است از طريق آموزش پيگيري نمايند

نمره از 8 نمره از 12   شماره دانشجويي رديف
7.00 10.5   9123003 1
4.00 6   8923004 2
5.50 8.25   9023013 3
5.00 7.5   9123027 4
4.00 6   9123038 5
5.67 8.5   9123040 6
5.00 7.5   9123044 7
3.00 4.5   910210003 8
5.33 8   9123046 9
4.67 7   9023843 10
1.50 2.25   911210001 11
2.00 3   9013952 12
2.17 3.25   910210006 13
5.00 7.5   9123074 14
0.00 0   9023840 15
6.33 9.5   9023851 16
4.33 6.5   900210000 17
0.00 0   9123800 18
6.17 9.25   9123801 19
6.67 10   900407000 20
3.83 5.75   8912057 21
7.17 10.75   9012038 22
5.67 8.5   9012039 23