نمرات ميان ترم گسسته شهاب دانش

نمرات ميان ترم گسسته شهاب دانش ترم اول سال تحصيلي 92-93

بنا بر درخواست تعدادي از دانشجويان امتحان ميان ترم مجدد بصورت اختياري در تاريخ دهم بهمن ماه ساعت  يازده برگزار خواند شد. شركت در امتحان ميان ترم دوم اختياري است ولي كساني كه در اين امتحان شركت كنند، نمره ميان ترم دوم برايشان لحاظ خواهد شد چه كمتر و چه بيشتر از نمره قبلي باشد.

ميان ترم دوم از فصلهاي حساب گزاره ها و روابط بازگشتي است.

امتحان پايان ترم از فصول گراف و درخت و روابط است.

ميان ترم    
از 8 از 10    
3.2 4   91411102
4 5   91411104
4.2 5.25   91411166
2.6 3.25   91411167
3.6 4.5   91411168
4.2 5.25   91411181
6.8 8.5   91411188
0 0   91411190
2.8 3.5   91411192
5.6 7   91411200
3.6 4.5   91412125
2.2 2.75   91412126
4.6 5.75   91412302
4.8 6   92411100
6.4 8   92411101
2.2 2.75   92411102
6.8 8.5   92411103
0.4 0.5   92411104
7.2 9   92411105
6 7.5   92411108
6.2 7.75   92411109
5.6 7   92411110
2.4 3   92411113
1.8 2.25   92411116
6.6 8.25   92411117
4.8 6   92411120
4 5   92411121
0 0   92411122
2.2 2.75   92411123
5 6.25   92411126
4 5   92411128
1.6 2   92411130
5 6.25   92411131
1.8 2.25   92411132
0 0   92411133
5.6 7   92411138
4.8 6   92411139
5.2 6.5   92411140
6.4 8   92411142
6.6 8.25   92411143
6 7.5   92411145
4.6 5.75   92411146
7.6 9.5   92411147
4.4 5.5   92411148
7.6 9.5   92411153
6.4 8   92411154
3.4 4.25   92411155
4.6 5.75   92411157
5.4 6.75   92411158
2.2 2.75   92411159
4.4 5.5   92411160
6 7.5   92411161
2.8 3.5   92411162
0 0   92411163
2.8 3.5   92411165
4.4 5.5   92411167
5 6.25   92411169
3 3.75   92411171
7.2 9   92411172
2.4 3   92411175