نمرات میان ترم مجدد گسسته و الگوریتم شهاب دانش ترم پاییز 9394

شایان ذکر است طبق توافق قبلی ، برای این افراد نمرات میان ترم قبلی باطل و نمرات جدید منظور خواهد شد.

نمرات در ادامه..

 

 

الگوریتم

 از 6.5  از 13  
3.38 6.75 91311101
4.00 8 92412101
3.25 6.5 91311104
2.63 5.25 91311108
3.00 6 90311113
2.63 5.25 92411139
2.88 5.75 92411228
4.75 9.5 91311171
3.00 6 92411248
1.88 3.75 92411252

 

گسسته

نمره از 8 نمره از 10  
0.8 1 93411162
0.8 1 93411173
0.4 0.5 93411191
0 0 92411243
3.2 4 92331113
1.4 1.75 91311157
2.6 3.25 93121143